Projekt dofinansowany w 2022 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego

Strona projektu: www.ipor.pl

Projekt dofinansowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds Polityki Demograficznej (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) w ramach programu Po Pierwsze Rodzina.

Strona projektu: mamdar.pl

Projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG i funduszy norweskich.

Instytucja pośrednicząca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Strona projektu: www.kubeczkidobra.pl

Projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych “Solny Gwarek” z dotacji przyznanej przez Pełnomocnika Rządu ds Polityki Demograficznej – program Po pierwsze Rodzina!

Strona projektu: www.benefisrodzin.pl

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Strona projektu: www.ipor.pl

Podstawowe informacje o projekcie TUTAJ

Podstawowe informacje dla rodziców TUTAJ

Projekt realizowany w koalicji ze Stowarzyszeniem inicjatyw Społecznych “Solny Gwarek” dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego “Koalicje dla Niepodległej # wiktoria 1920”

Więcej o projekcie:

https://irs.edu.pl/?page_id=1543(otworzy się w nowej zakładce)

https://solnygwarek.pl/kolonia-2020/https://solnygwarek.pl/kolonia-2020/

Projekt realizowany od 10 lat. W 2019 roku dofinansowany przez Województwo Małopolskie.

Strona projektu: www.ForumLiderow.eu

Forum w 2020 roku: https://irs.edu.pl/?page_id=1543

Osiem kompetencji

Prowadzenie zajęć z ośmiu kompetencji, dla dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Zielonki.

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt – kampania społeczna – realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych “Solny Gwarek”.

W 2020 roku realizowana jest XIII edycja kampanii.

Strona www kampanii – TUTAJ

Projekt realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “Razem bezpieczniej” im Władysława Stasiaka).

Fotorelacja z realizacji projektu – TUTAJ

Forum na rzecz rodziny i wychowania

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich).

Informacja o projekcie – TUTAJ

Doświadczenie kadry związanej z Instytutem Rozwoju Społecznego

Projekty zrealizowane przez IRS, jako lider:

– „Wieliccy Ambasadorzy Tolerancji”, cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla liderów młodzieżowych. Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– „Super szkoła”, cykl szkoleń dla nauczycieli, zajęcia rozwojowe dla uczniów,wsparcie szkół projekt: dofinansowany z funduszy unijnych.

– „Bezpieczeństwo – lubię to.” cykl warsztatów psychoedukacyjnych i konferencji dla młodzieży i nauczycieli. dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości.

– Kampania społeczna NO PROMIL – NO PROBLEM, VIII edycja. Dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

– „Szkolne Inkubatory Porozumienia”. Dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

– Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych (edycja w 2021 roku). Dofinansowanie przez samorząd województwa małopolskiego.

– Akademia Relacji „MAMDAR”. Finansowanie z budżetu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu ds Polityki Demograficznej, w ramach programu: Po pierwsze Rodzina!.

Projekty zrealizowane w partnerstwie lub we współpracy:

– “Sektor Edukacyjny – nowe wyzwania i możliwości”, współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego Program Operacyjny: Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu realizowane były bloki szkoleniowe dla nauczycieli z powiatów województwa małopolskiego. Lider projektu Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

– “Społeczeństwo obywatelskie” – projekt współfinansowany z Funduszu Renovabis. W ramach projektu realizowane były warsztaty rozwoju umiejętności zawodowych dla nauczycieli, m.in. w Rudzie Śląskiej, Wodzisławiu Śląskim, Koszalinie, Ostrowie Wielkopolskim, Paradyżu. Lider projektu SChDW.

– 15 edycji kampanii społecznej NO PROMIL-NO PROBLEM (poszczególne edycje współfinansowane były m.in. z budżetu Województwa Małopolskiego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, budżetów gmin). W kampanię corocznie zaangażowanych jest ok 40 małopolskich gmin, ok. 5000 odbiorców. Realizowane są warsztaty profilaktyczne, wydarzenia angażujące społeczność lokalną, np. marsze, debaty w formacie oksfordzkim, konkursy, zbieranie deklaracji odpowiedzialnego pasażera, współuczestniczenie z policją w kontrolach trzeźwości i in. IRS jest współautorem koncepcji kampanii i jednym z jej głównych współrealizatorów. W pierwszej edycji jako lider obok Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek”, Stowarzyszenia Probacja.

– 2 edycje kampanii społecznej: „Benefis naszej rodziny”. Lider projektu SIS„Solny Gwarek”.

– „Jestem mediatorem” współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla młodzieży z województw małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. W ramach projektu przygotowano grupy mediatorów rówieśniczych do podejmowania we współpracy z pedagogami mediacji między skonflikowanymi uczniami. Lider projektu SIS„Solny Gwarek”.

– Studium Ewaluacji Programów Profilaktycznych. Specjalistyczne szkolenie dla Pełnomocników ds Profilaktyki, pedagogów szkolnych i członków GKRPA. Współpraca z SChDW.

– Trzydniowe szkolenia dla psychologów, pedagogów i nauczycieli z Ukrainy, w Drohobyczu. Projekt współfinansowany przez Konferencję Episkopatu USA. Liderzy projektu; Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania,

– SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA – trzyletni projekt budowanie i wzmacnianie federacyjnej formy SChDW jako stowarzyszenia zrzeszającego organizacje prorodzinne w oparciu o najwyższe standardy metodologii wychowania”. Lider projektu SChDW.

– „Kubeczki pełne dobrych myśli” (cele projektu: wsparcie ukraińskich kobiet w podnoszeniu kompetencji potrzebnych do aktywizacji zawodowej, ważnych dla radzenia sobie w życiu społecznym, przydatnych w korzystaniu z placówek użyteczności publicznej, językowych, a także: pomoc dzieciom w rozbudzaniu zainteresowań, promocja aktywnego wypoczynku, wspieranie integracji społeczności ukraińskiej ze społecznością lokalną). Lider projektu: SIS „Solny Gwarek”.

Kompetencje, umiejętności, doświadczenie szkoleniowe trenerów współpracujących z Instytutem Rozwoju Społecznego:

Członkowie zarządu IRS zrealizowali poza projektami ponad 3 500 godz. szkoleniowych dla osób dorosłych (głównie nauczycieli), na terenie całej Polski.

– Przygotowanie nauczycieli do realizacji autorskiego programu Saper, czyli jak rozminować agresję. Program posiada rekomendację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szkolenie obejmowało 20h zajęć, głównie warsztatowych. Przeprowadzono 60 edycji szkolenia.

Agresja, jak sobie z nią radzić w szkole. Szkolenia dla nauczycieli. Realizowano dwa warianty tego szkolenia, 5 i 20 godzinne. W sumie zrealizowano ponad 70 edycji tego programu.

Prewenter – program przygotowujący realizatorów warsztatowych zajęć profilaktycznych. Program, trwający 65 h., głównie warsztatów psychoedukacyjnych, adresowany był do nauczycieli pragnących ponieść swoje kompetencje zawodowe oraz do studentów kierunków społecznych. Przeprowadzono 6 edycji programu.

– Inne szkolenia, m.in.: profilaktyka uzależnień; zajęcia integracyjne; jak prowadzić zajęcia warsztatowe z profilaktyki z uczniami; dynamika procesów grupowych; kryzys okresu dojrzewania; wypalenie zawodowe; przemoc w rodzinie; profilaktyka bezrobocia; wczesna profilaktyka przemocy i uzależnień.

– Współprowadzenie szkolenia dla szefów Wydziałów Prewencji Komend Wojewódzkich Policji z zakresu profilaktyki zintegrowanej.

Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego we współpracy z NGO, administracją samorządową.

Współpraca przy tworzeniu Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY, skupiającej ponad 40 organizacji pozarządowych z terenu całej Polski.

Współpraca przy realizacji projektu Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania dla organizacji pozarządowych z terenu województw małopolskiego i lubelskiego. W projekcie brały udziały również liczne organizacje działające na rzecz rodziny z innych województw. Lider projektu SChDW.

Udział we wdrażaniu w jednostkach samorządu terytorialnego 7 dźwigni skutecznej profilaktyki (rekomendowanego przez Komitet Społeczny Rady Ministrów), jako systemu polityki młodzieżowej w gminach, powiatach i województwach. Projekt współfinansowany z budżetu Ministra Sprawiedliwości. Lider projektu Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Fora Liderów Młodzieżowych – 2dniowe spotkania dla młodzieży przejawiającej ponadprzeciętną aktywność, zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej, mogących być równocześnie pozytywnym przykładem dla swoich rówieśników. Praca nad rozwojem osobistych kompetencji młodych liderów w duchu solidarności społecznej. Zrealizowano 8 edycji F.L. Lider projektu Gmina Wieliczka.

Bezpośrednia praca z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem.

Systematyczna praca na rzecz młodzieży, wg autorskiej metody wypracowanej i doskonalonej ponad 20 lat, przynosi spektakularne efekty. W działaniach Młodzieżowego Klubu Środowiskowego Grupka, założonego i prowadzonego przez osoby współpracujące z IRS, uczestniczyło ponad 1000 młodych ludzi. Wśród nich byli tacy, który wychowywali się w środowiskach zdemoralizowanych lub zagrożonych demoralizacją. W gronie młodych dorosłych, którzy deklarują, że Grupka „uratowała ich życie” lub pomogła „żyć pełniej” są: m.in.; uczestnik programu You can dance, założyciel prywatnych szkół tańca, choreograf realizujący programy dla stacji telewizyjnych i duże widowiska plenerowe; raper, pedagog, współprowadzący program dla młodzieży w TVP; doktorant na Politechnice Krakowskiej; pedagodzy, nauczyciele, fizycy i inżynierowie, instruktorzy/animatorzy sztuk cyrkowych i wielu innych.