Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Instytut Rozwoju Społecznego”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Wojciecha Marka Słoninę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dorotę Jastrzębską-Kwiecień z Kancelarii Notarialnej, przy ulicy Starowiślnej nr 22/2 w Krakowie, dnia 29.12.2005r., repertorium A numer 2164/2005 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (DzU z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz
z innymi podmiotami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7

Ze względu na podstawowe cele Fundacji nadzór nad jej działalnością sprawuje minister właściwy do spraw nauki i edukacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji

§ 8

I. Celami Fundacji są:

 1. inspirowanie, inicjowanie, wspieranie, prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania praw człowieka opartych na zasadzie solidarności i odpowiedzialności;
 2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym niepełnosprawności, bezrobociu uzależnieniom, przemocy, przestępczości, oraz prowadzenie działalności korekcyjnej dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym
 3. prowadzenie działalności turystycznej i kulturalnej mającej na celu promowanie środowisk lokalnych oraz regionów, tworzenie, przekształcanie infrastruktury turystycznej i kulturalnej;
 4. prowadzenie badań, analiz, sporządzanie raportów w obszarze rozwoju społecznego;
 5. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 6. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji i przeciwdziałania dyskryminacji;
 7. prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej, doradczej, kulturalnej, naukowej i wychowawczej, również w zorganizowanych formach wyjazdowych oraz w przestrzeni teleinformatycznej;
 8. działania na rzecz integracji europejskiej, w tym rozwijanie kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami;
 9. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności;
 10. działania na rzecz ochrony dóbr kultury polskiej, rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 11. działania na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 13. działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 14. działania na rzecz rodziny oraz działalność na rzecz seniorów, osób w wieku emerytalnym;
 15. organizacja i promocja wolontariatu;
 16. organizacja i promocja mediacji;
 17. organizacja specjalistycznych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
 18. organizowanie szeroko pojętej działalności charytatywnej, w tym organizowanie i świadczenie pomocy materialnej dla osób, rodzin, grup społecznych oraz środowisk; 2. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, w szczególności:

II. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, w szczególności:

 1. propagowanie celów fundacji w środkach masowego przekazu;
 2. tworzenie i prowadzenie instytucji realizujących cele Fundacji oraz tworzenie lub uczestnictwo w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym;
 3. prowadzenie świetlic, klubów i innych miejsc pracy z dziećmi i młodzieżą;
 4. konsultacje projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej Fundacji lub projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych zbieżnych z celami statutowymi Fundacji;
 5. wspieranie naukowców i zespołów badawczych oraz technicznych, wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce, w szczególności lecz nie wyłącznie;
 6. finansowanie badań naukowych, stypendiów i nagród;
 7. prowadzenie badań opinii publicznej, analiza danych w kwestiach związanych
  z celami Fundacji;
 8. doradztwo prawne i organizacyjne;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej;
 10. współpracę z władzami samorządowymi, przedstawicielami administracji publicznej, związkami i instytucjami, które zajmują się podobnymi problemami;
 11. współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w kraju i zagranicą
  w zakresie objętym celami Fundacji;
 12. wspieranie organizacji, ruchów i inicjatyw obywatelskich;
 13. organizowanie edukacji, konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, warsztatów, wymiany międzynarodowej, konkursów, koncertów, występów, kampanii społecznych i innych wydarzeń;
 14. udzielanie różnego rodzaju wsparcia osobom będącym w potrzebie;
 15. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych;
 16. organizowanie, prowadzenie, zorganizowanych form wypoczynku z realizacją programu zgodnego z celem Fundacji, dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 17. samodzielne realizowanie celów statutowych Fundacji lub zlecanie ich wykonania innym organizacjom, instytucjom.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1,200 (jeden tysiąc dwieście złotych) oraz środki finansowej, nieruchomości i ruchomości nabyte przez fundację w toku jej działania.

§ 11

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. odpłatnej działalności statutowej,
 6. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 7. środków finansowych pochodzących z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,

§ 13

 1. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 15

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Fundator może również powołać radę Fundacji jako organ o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora. Powołanie na członka Zarządu następuje w drodze pisemnego oświadczenia.
 2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 3. Fundatorowi służy prawo odwoływania członka zarządu w każdym czasie. Zapis
  § 16 ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 17

Zarząd kolegialny wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesów

§ 18

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji rady Fundacji i Fundatora.

§ 19

Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 5. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne,
 6. powołuje, odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne
  w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,
 8. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

§ 20

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani
i nagradzani przez Fundatora lub Radę Fundacji – od momentu jej ukonstytuowania.

§ 21

Zarząd kolegialny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 22

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
 2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

§ 23

 1. Radę Fundacji powołuje Fundator na czas nieoznaczony.
 2. Rada Fundacji liczy od 3 do 5 członków.
 3. Fundator ma prawo odwołania członków Rady.
 4. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
 5. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego rady Fundacji, może dokonać również wyboru jego Zastępcy i Sekretarza.
 6. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 1. wytyczanie głównych kierunków działań Fundacji, uchwalanie planów rozwojowych Fundacji oraz nadzór nad ich wykonaniem,
 2. Zawieszenie uchwał Zarządu w sytuacjach uzasadnionych interesem Fundacji,
 3. Zatwierdzanie planów finansowych i bilansów Fundacji,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
 1. Posiedzenia rady Fundacji odbywają się w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 2. Decyzje Rady Fundacji odbywają się w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 3. Postanowienia Statutu dotyczące rady Fundacji znajdują zastosowanie jedynie
  w przypadki powołania przez Fundatora rady Fundacji zgodnie z § 15 ust.2.

Rozdział V

Zmiana statutu

§ 24

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany istotnego celu Fundacji określonego w § 8 ust. 1 pkt 1.

§ 25

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje zarząd Fundacji. Gdy Zarząd Fundacji jest kolegialny, uchwała w przedmiocie zmiany statutu powinna zapaść jednomyślnie. W przypadku powołania Rady Fundacji uchwała o zmianie Statutu wymaga ponadto jednomyślnego zatwierdzenia przez Radę.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 26

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 27

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd, gdy Zarząd jest kolegialny, uchwała powinna zapaść jednomyślnie, w przypadku powołania Rady Fundacji decyzja o połączeniu wymaga zatwierdzenia przez Radę.

§ 29

 1. Likwidacja Fundacji następuje w przypadkach określonych ustawą.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, powołując jednocześnie likwidatora Fundacji.
 3. Niezwłocznie po podjęciu uchwał o likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia o likwidacji Fundacji ministra nadzorującego działalność Fundacji.

§ 30

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się za zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.

§ 31

W przypadku śmierci Fundatora jego uprawnienia określone niniejszym Statutem przechodzą na żonę Fundatora Elżbietę Słoninę.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.